Ogłoszenie 114/03/01/2018

Drukuj
Kategoria: Zakończone
Opublikowano: 03 styczeń 2018 Odsłony: 263

Ogłoszenie 114/03/01/2018

Dane podstawowe
Status *
Nowe
Rodzaj zamówienia *
Roboty budowlane
Działanie *
/
Nabór
Brak danych.
Koniec terminu składania ofert
2018-01-19
Termin realizacji zamówienia
2018-09-10
Rodzaj planowanej inwestycji
Brak danych.
Branża
Brak danych.
Lokalizacja planowanej inwestycji
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Powiat
wadowicki
Gmina
Brzeźnica (gmina wiejska)
Dane dodatkowe

Opis przedmiotu zamówienia *

Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku usługowego - zaplecza dla Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Bęczynie z instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

Kryteria

KryteriumWaga
Cena za całość zamówienia 60
Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane 40

Inne kryteria
1) Formularz ofertowy (wg załączonego wzoru); 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków (wg załączonego wzoru); 3) Wykaz wykonywanych robót (wg załączonego wzoru); 4) Wykaz osób 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wymagane, gdy ofertę podpisuje inna osoba w imieniu Wykonawcy).

Opis sposobu przyznania punktacji
a/ Punkty przyznawane za kryterium „cena za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru: Przyznane pkt cena (C) = (Cn : Cb) x waga gdzie: C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena Cn - cena oferty o najniższej cenie Cb - cena oferty badanej waga – 60 b/ Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane” będą liczone wg następującego wzoru: Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji na roboty (G) = (Gb : Gn) x waga gdzie: G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję, Gb – gwarancja na roboty budowlane podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany Gn – najdłuższa gwarancja na roboty zaoferowana w postępowaniu waga – 40 Wymagany okres gwarancji na roboty – nie mniejszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Okres gwarancji powinien być podawany w miesiącach (liczba miesięcy powinna być całkowitą wielokrotnością liczby 12 w innym przypadku do obliczeń punktacji Zamawiający zaokrągli liczbę miesięcy w dół do wielokrotności liczby 12) i być jednakowy dla wszystkich elementów wchodzących w skład zamówienia. W przypadku wskazania w ofercie okresu krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający odrzuci ofertę uznając, że nie odpowiada ona treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wskazania w ofercie okresu gwarancji dłuższego niż 84 miesięcy Zamawiający przyzna ofercie maksymalną ilość przewidzianą dla opisywanego kryterium tj. 40 punktów. c/ Sumując punkty uzyskane w kryterium cena, kryterium okres gwarancji, otrzymujemy punkty uzyskane przez daną ofertą (S) = C + G Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający uzna za ofertę najkorzystniejszą tę, która uzyska najwyższą liczbę punktów wynikających z w/w kryteriów oceny ofert. Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku. Całościowa liczba punków składa się z sumy punków przyznanych w poszczególnych kryteriach. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i gwarancji, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z dłuższą gwarancją.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej. 1. Wykonawcy muszą spełnić następujący warunek dotyczący doświadczenia, kwalifikacji zawodowych, wykształcenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 1.1 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz 1409, z późniejszymi zmianami) poprzez przedstawieniem doświadczenia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli: -Wykonawca wykaże się wykonaniem należytym, zgodnie z zasadami prawa budowlanego i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa budynku w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późn. zm.) wraz z instalacjami z wykończeniem oraz przyłączami mediów o wartości nie mniejszej niż 250 000 PLN. 1.2 Wykonawca wykaże, że dysponuje lub na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. -kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w branży konstrukcyjno-budowlanej; - kierowników robót posiadających stosowne uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa Budowlanego w branżach: sanitarnej i elektrycznej. Wskazana osoba/y winna/y posiadać wymagane uprawnienia budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia oraz aktualny wpis na listę członków właściwiej izby samorządu zawodowego. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. W razie konieczności dopuszcza się zmianę osób sprawujących funkcje kierowników i nadzoru. Jednakże uprawnienia tych osób musi być równe uprawnieniom osób zgłoszonych do oferty.

Warunki wykluczenia

ODRZUCENIU PODLEGAJĄ OFERTY: a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, b) złożone przez oferenta, który nie spełnia warunków, określonych w zapytaniu ofertowym, c) złożone przez oferenta powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, lub osobami o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 d) które zostały złożone po wyznaczonym terminie na składanie ofert.

Dodatkowe informacje

Z uwagi na obszerna dokumentacje i trudności z załączeniem kompletna dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej www.pobiedr.paszkowka.info

Załączniki

Nazwa pliku

Kompletna dokumentacja projektowa:  ZOC Centrum Beczyn 2.zip

W pliku zip (ZOC Centrum Beczyn 2.zip) znajdują się następujące dokumenty:

Dokumentacja budowlana zał. 7.rar

  
ZAPYTANIE OFERTOWE.docx  
zal Nr 1 Formularz oferty.docx  
zal Nr 2 Oswiadczenie.docx  
zal Nr 3 Wykaz robót 1.docx  
zal Nr 4 Wykaz osób.docx  
zal Nr 5 Projekt umowy i karty gwarancyjnej.docx  
zał. nr 6 Przedmiar robót.pdf  
zał. nr 8 decyzja pozwolenia na budowę.pdf  
zał. nr 9 STWiOR.pdf  
Budynek centrum Bęczyn OPIS.doc  
mapa BĘCZYN CENTRUMzagospodarowanie.pdf  
Rzuty.rar  
Miejsce składania ofert
Kod pocztowy *
34-114
Województwo *
MAŁOPOLSKIE
Powiat *
wadowicki
Gmina *
Brzeźnica (gmina wiejska)
Miejscowość *
Brzeźnica
Ulica
Krakowska
Nr domu
109
Nr lokalu
Email
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Numer FAX
Nazwa podmiotu / osoba kontaktowa
Dane Zamawiającego
Firma
PUKS POBIEDR Paszkówka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Numer telefonu
694870359